ذائقه جات

هیچ کس به خاطراتمان دستبرد نمیزند مگر خودمان 


.