ذائقه جات

یا تکه تکه میشویم و شوق دویدن و خندیدن و رقصیدن را از ما میگیرند یا زنده می مانیم و شوق دویدن و خندیدن و رقصیدن را از ما میگیرند.

نظرات  (۱)

  • میرزا ژوزف پولیتـزِر
  • باریکالله
    پاسخ:
    مچکرم :)