ذائقه جات

ساعت حدودا" سه بامداد - حانیه در خارک - من هم شهر خودمان 


حانیه -بوقت خداحافظی از یکدیگر- : شبت پر از رحمت :)

[یهو بارون شدیدی بارید]